PH nr. 97 din 28.08.2018

HOTĂRÂREA NR. 97

Din 28.08.2018

Privind suplimentarea sumei de 6000 lei stabilită prin HCL nr. 80/2018

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

    – Raportul nr.9832 /31.07.2018 privind suplimentarea sumei de 6000 lei stabilită prin HCL nr. 80/2018 pentru achiziționarea unor servicii juridice;  

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1și 3 a Consiliului Local;

    – Expunerea de motive a domnului Primar ;

          În baza prevederilor art.1 (2) din OUG nr 26/2012 privind unele măsuri de reducere  a cheltuielilor publice  și întărirea disciplinei financiare  și de completare a  unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 36 (9) şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRAȘTE:

 

          Art.1 Se aprobă suplimentarea sumei de 6000 lei stabilită prin HCL nr. 80/2018 cu suma de 2000 lei, deoarece suma stabilită inițial s-a dovedit a fi insuficientă datorita complexității dosarelor  care se instrumentează.   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar/secretar și doamna Opriș Dorina șef Serviciu contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciu buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate,  mass –media

 

              Președinte de ședință

                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                        pentru secretar oraș  

                    Tarba Andrei                                         inspector, Bone Tunde Emese