HOTĂRÂREA nr.27 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.27

Din 30.03.2021

privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a orașului Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 4387/25.03.2021al primarului orașului Jibou;

-Raportul de specialitate nr.4388/25.03.2021 al Compartimentului Resurse umane:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 28 alin(1 și 2) din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 129 alin. (1) alin. 2 lit. a), art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a orașului Jibou astfel:

PRIMAR, Ing. Ghiurco Dan

COMISAR ȘEF, Cățănaș Adrian, Împuternicit Șef Poliția Orașului Jibou

ȘEFUL POLITIEI LOCALE, Taloș Ionică Florin, Polițist local, cu atribuții de coordonare

SECRETARUL GENERAL AL U.A.T. , Opriș Maria

CONSILIERI  LOCALI  –    Cadar Anamaria

  • Pașcalău Vlad Andrei
  • Chiș Ciprian

SECRETAR  al Comisiei locale de ordine publica pe  Temeș Radu,  Poliţist local.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre și Serviciul Poliția locală.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

– Instituția Prefectului-Județul Sălaj

– Compartimentul Organizare, salarizare, Resurse umane

-Serviciul Poliția locală

– Dosar de ședință

– Persoanele desemnate la art. 1

– Publicitate

PRESEDINTA DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ

PETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA