HOTĂRÂREA nr.40

din  29.03.2022

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.40

din  29.03.2022

privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisie de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Orașului Jibou

Consiliul local al orasului Jibou  orașului Jibou;

Având în vedere:

-Raportul nr.3142/08.03.2022 al Secretarului General ;

-Referatul de aprobare al domnului primar nr.3141/08.03.2022 ;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Ținând cont de prevederile art. 485, art 621, art.11 alin.(1), alin.(4) lit. e), alin. 6 și art. 22 din Anexa nr.6 la OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

           În temeiul art. 129 alin. (1) alin. 2 lit. a), art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se desemnează în calitate de membrii în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Orașului Jibou pe anul 2021,  următorii consilieri locali:

-Cadar Anamaria

-Petrean Doru Aurelian   

Art. 2. Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul  Organizare salarizare, resurse umane.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

– Instituția Prefectului-Județul Sălaj

– Compartimentul Organizare, salarizare, Resurse umane

– Dosar de ședință

– Persoanele desemnate la art. 1

– Publicitate

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA