HOTĂRÂREA nr.75

Din 13.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.75

Din 13.04.2023

Privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 4929/12.04.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare  nr. 4928/12.04.2023  al domnului primar ;

-Decizia Comisiei Europene C(2021) 6565/02.09.2021 de acordare a unei contribuții financiare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020;

-H.G nr.812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor Art.58 alin.1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim II anul 2023  la UAT oras Jibou, astfel:

                                                                                                                                               mii lei

 Venituri                                                                                                                               264.49

37.02.05 Sume primite din fondul de solidaritate UE                                                         40.49

400214  Sume din excedentul bugetului local utilizate                                                        224.00     

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                                   

Cheltuieli                                                                                                                              264.49

51020103 Autorități executive                                                                                             130.00

710101 Construcții

Obiectiv de investiții:

Construire clădire multifuncțională S+P+E și reamenajare Piața Unirii                               130.00

700250 Alte servicii publice                                                                      

710130 Alte active fixe                                                                                                           79.49

Obiectiv de investiții:

-Reabilitare și reconversie funcțională cladirea școlii -sat Cuceu, orașul Jibou                     28.09 

-Reabilitare și reconversie funcțională cladirea școlii -sat Husia, orașul Jibou                                25.70

-Reabilitare și reconversie funcțională cladirea școlii -sat Rona, orașul Jibou                                25.70

84020303 Starzi                                                                                                                   55.00

710101 Constructii

Obiectiv de investitii:

Reabilitare zona Garoafelor                                                                                                  55.00      

       Art.5 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

      Art.6   Prezenta se comunică cu :

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA