HOTĂRÂREA nr .30 Din 26.03.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr .30

Din 26.03.2019

Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2019

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

          -raportul nr.809/22.01.2019  al Direcției de Asistență Socială; 

         -expunerea de motive a d-lui Primar și avizul comisiilor de specialitate;         

Văzând prevederile:

– Legii nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul nr 1086/2018 privind aprobarea modelului –cadru al Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului județean/ Consiliului local/ Consiliul General al Municipiului București;

– Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

          În temeiul art. 36(2) lit.d, art.36(6), lit. a) pct. 1 și 2 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă  Planul  anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2019 conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi Direcția de asistență socială..    

          Art.3 Prezenta se comunică cu:  

          -dl.Primar

          -Direcția de asistență socială

          -mijloace de publicitate

          -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ

          ȚĂRAN   DANIEL                                                              SECRETAR ORAȘ

                                                                                                       OPRIȘ MARIA

 Anexă la H.C.L. nr.30/2019

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE   PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

                                                        PENTRU ANUL 2019

     Având în vedere:

 1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.______/______________ respectiv următoarele obiective operaţionale:
 1. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
  1. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
  1. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului Jibou;
  1. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul oraşului, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
  1. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.
 2. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Direcția de Asistență Socială  se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Jibou, conform art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu prevederile art.3, alin. 2, lit. b coroborat cu art. 5, alin. 1-6 din anexa 2 din H.G. nr. 797/2017.

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat:

 • ca urmare a unor modificări apărute în structura Direcției de Asistență Socială;
 • ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative.

Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie săasigure realizareaobiectivului său major: asistareapersoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

Planificarea este un proces sistematic prin care Direcţia de Asistență Socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei.

Rolul planificării este de a ajuta instituţia să:

 • îşi definească obiectivele şi orientările;
 • îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde;
 • identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;
 • identifice resursele necesare şi acţiunile  ce trebuie întreprinse.

În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 s-a ţinut cont, în primul rând de  scopul Direcţiei de Asistență Socială  şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţiide dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale:

CAPITOLUL I

Administrarea, înfiinţarea şi finaţarea serviciilor sociale

 A. BENEFICII SOCIALE

 1. Venitul minim garantat

Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În cursul anului 2018 s-au aflat în plată un număr mediu lunar de 125 dosare de acordare a venitului minim garantat, pentru care s-au alocat lunar aproximativ 44.000 lei, de la Bugetul de Stat.

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare. S-a estimat suma de 36500  lei necesari pentru anul 2019 de la Bugetul local.

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora. În cursul anului 2018, un număr mediu lunar de 150 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul grav de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Salaj. Sumele necesare acordării drepturilor prevăzute de lege au fost asigurate până în prezent în procent de 10% din bugetul local, iar 90% din bugetul se stat.

3. Protecţia copilului

Cadrul legal privind protecţia copilului este reprezentat de  Legea nr.  272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Legea reglemetează măsurile de protecţie a copilului, ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau asigurarea unui asistent maternal pentru copiii de pe raza oraşului Jibou şi reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie specială. Cazurile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Salaj, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specială. Măsurile de protecţie specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic. Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt alocate din fonduri de la Bugetul de stat.

Prin Direcţia de Asistenţă Socială se monitorizează toţi copiii aflaţi în situaţii de risc.

În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete sociale, plan de servicii și vor fi propuse măsuri de protecție specială, acolo unde situațiile constatate impun acest lucru.

Pentru prevenirea abandonului şcolar, compartimentul nostru monitorizează situaţia şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor primite.

Totodată, copiii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sunt monitorizați periodic iar persoanele în grija cărora rămân sunt consiliate cu privire la obligativitatea delegării de către instanță a exercițiului drepturilor părintești.

Se menţine şi se dezvoltă colaborarea cu toate instituţiile statului şi cu toate asociaţiile, fundaţiile şi ONG – urile care se ocupă de problematica copiilor şi tinerilor.

4. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare

În  anul 2018 a fost  necesară suma de 6600 lei de la Bugetul local pentru acordare ajutoarele de urgenţă şi a ajutoarellor de înmormântare care se acordăîn baza Legii 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru anul 2019 estimăm un necesar în cuantum de aproximativ 10 000 lei de la Bugetul local.

5. Alocaţia pentru susținerea familiei

Alocaţia pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de pân ă la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. La finele anului 2018 se aflau în plată un număr de 171 de dosare.

6 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilorşi persoanelor singure cu venituri reduse.

7.  Tichete sociale de gradiniță

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învațământul prescolar a copiilor  provenind din familiii defavorizate  se acordă tichete  sociale în valoare de 50 lei lunar,  sumele fiind suportate de la Bugetul de stat.

     B. SERVICII SOCIALE

          Având în vedere acreditarea Primăriei Oraşului Jibou-Direcţia de Asistenţă Socială, ca furnizor de servicii sociale, conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 005959, eliberat la data de 17.09.2018 de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, ne propunem înfiinţarea Centrului de zi de consiliere şi informare pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie, sub denumirea „Centrul de Zi de Consiliere şi Informare Jibou”, Cod serviciu social 8899CZ-PN-III, precum şi solicitarea acreditării serviciilor înfiinţate şi obţinerea licenţei de funcţionare. Finanţarea pentru anul 2019 va fi în conformitate cu cererea de finanţare a proiectului aflat în derulare, si anume „Servicii Comunitare Integrate pentru o Viaţă de Calitate-CIVIC” proiect cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/20/4.2/102223.

Pentru anul 2019 Primăria Oraşului Jibou-Direcţia de Asistenţă Socială  îşi propune următoarele obiective specifice:

Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială la nivelul oraşului Jibou

 • Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale care să cuprindă (date de contact, vârsta, nivel de pregătire scolară și profesională, prestațiile acordate, cuantum și data acordarii).

Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile serviciului

 • Consultarea persoanelor din cadrul serviciului care au atribuţii în domeniu
 • Stabilirea sarcinilor
 • Actualizarea fişelor de post
 • Actualizarea procedurilor de lucru
 • Desemnarea responsabilităţilor
 • Aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în domeniu

Obiectiv  3: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari)

 • Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens;
 • Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
 • Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
 • Înfiinţarea, obţinerea licenţei de funcţionare pentru serviciul „Centru de Zi de Consiliere şi Informare Jibou.”

Obiectiv 4: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale

 • Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora
 • Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
 • Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
 • Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor;
 • Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentaţi care să le promoveze interesele;
 • Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
 • Promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing

şi comunicare;

Obiectiv 5: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social

 • Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare;
 • Încheierea de convenţii de parteneriat;
 • Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora;
 • Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate;
 • Stabilirea şi publicarea programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile
 • Elaborarea procedurilor de selecţie a proiectelor de parteneriat, potrivit legii

Obiectiv 6: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială

 • Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
 • Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
 • Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.
 • Întocmirea unui plan de formareşi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
 • Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
 • Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor;
 • Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentaţi care să le promoveze interesele;
 • Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;

CAPITOLUL II

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017.

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:

    a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;

    b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;

    c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – se actualizează cel puţin lunar;

    d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:

    (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia – se actualizează lunar;

    (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează trimestrial/anual;

    (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti – se actualizează cel puţin anual;

    e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale*6) – se actualizează cel puţin trimestrial;

    2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;

    3. Telefonul verde;

    4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;

    5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;

    6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;

    7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;

    8. Mesaje de interes public transmise prin presă.

CAPITOLUL III

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

Suma propusă spre a fi alocată programului de formare şi îndrumare metodologică a personalului la nivelul instituţiei pentru anul 2019 este de 10 000 lei.

1.Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii

 1. Cursuri de perfecţionare
 2. Cursuri de calificare
 3. Sesiuni de instruire
 4. Organizarea de întâlniri de tip peer review
 5. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional
 6. Încheierea de contracte de supervizare profesională/ Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încehierea de contracte de supervizare în servicii sociale.

Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care şi le-au stabilit serviciile.

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.

Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2019.

Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori:

 • prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială
 • existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere
 • realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale
 • măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza rezultatelor studiului
 • infiinţarea de servicii sociale în conformitate cu nevoile identificate

Atingerea obiectivelor din Planul anual de acțiune privind măsurile de asistență socială se realizează conform bugetului de venituri  și cheltuieli  în care sunt cuprinse  investițiile  și sumele alocate  pentru Direcţia de Asistență Socială  pentru anul 2019. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA