Hotararea nr 73 din 30 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 73

                                                 din 30 septembrie 2014

Privind rectificarea bugetului local de dezvoltare , potrivit art. 58 alin.1 lit.a din Legea nr. 273/2006

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24 septembrie 2013,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.58 alin.1 lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local de dezvoltare  pentru  utilizarea sumei de 3.500,00 mii lei din excedentul bugetar al anului anterior la Cap. STRAZI, Cheltuieli de capital-Investitia „Drum de centura est Jibou”

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

              Prof.Neagota Victoria                                                 SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria