PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 48 din 17 iulie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                        PROIECT DE HOTĂRÂRE

                                        Nr. 48 din 17 iulie 2013

Privind aprobarea numarului de posturi, organigrama  si  statul de functii, a   aparatului de specialitate al Primarului, a activitatilor subordonate  si a serviciilor  publice din subordinea Consiliului local

            Primarul Oraşului  Jibou.

            Având în vedere necesitatea incadrarii  in numarul  maxim de posturi aprobat, pentru asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, respectiv reducerea  cheltuielilor in institutiile si autoritatile publice  potrivit reglementarilor  legale in vigoare, referatul compartimentului de specialitate nr. 3595 din 17.07.2013,  nota de fundamentare nr. 3593/17.07.2013, 

            In baza prevederilor:

– OUG nr.77/2013 privind stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice loccale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

– art.107 din Legea nr. 188/1999 -privind statutul functionarilor publici, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Legii nr. 161 /2003- privind unele masuri pentru asigurarea  transparentei  in exercitarea  demnitatilor publice, a functiilor publice  si in mediul de afaceri, prevenirea  si sanctionarea coruptiei, cu completarile ulterioare ;

-Legii nr. 53/2003 –Codul muncii, republicat, cu modificarilor si completarile ulterioare

– OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si  completarea Legii nr. 273 /2006 

privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri  financiare ;

-Legii nr. 284/3010, Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-OUG nr.84/2012 privind salarizarea personalului bugetar in anul 2013;

            In temeiul art.   45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificartile si completarile ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  noua organigrama  si  statul  de functii nominal, rezultate din reorganizarea institutiei , asa cum sunt  prevazute in Nota de fundamentare centralizatoare  nr.3593/17.07.2013  care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare  prevazut in anexa. astfel ;

Art 2- Dupa  obtinerea avizului  prealabil de la ANFP Bucuresti  si aprobarea prezentului proiect  prin Hotarare a Consiliului local se va proceda la  o reactualizarea Regulamentului de organizare si functionare a  autoritatii publice locale.

Art. 3. Prezenta se comunica cu :