HOTĂRÂREA nr. 109

Din  29.08.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 109

Din  29.08.2022

Privind  alocarea unor sume  necesare pentru desfasurarea  proiectului   O  zi fara masini /O zi pentru copiii cu dizabilitati

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 9890 /19.08.2022 al Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 9889 /19.08.2022 al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 ,2,3 ale Consiliului local;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. d, (7 )lit. a,b,i, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederillor  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei pentru desfasurarea  proiectului   O  zi fara masini  /O zi pentru copiii cu dizabilitati, care se va desfasura in orasul Jibou  in data de 16-22 septembrie. În cadrul acestui proiect se vor desfășura următoarele activități: cross , concert de muzică folk susținut de copiii din orchestra Școlii Lucian Blaga,alături de comunitatea locală cu aptitudini artistice, prezentă la evenimentul mai sus menționat. Proiectul mai sus mentionat  se va desfasura   in colaborare cu Agentiapentru protectia mediului   si Asociatia Suntem parinti noua  ne pasa, potrivit anexei  parte integranta din prezenta.

        Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

        Art.3 – Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

-Compartimentul mediu

          – Agentiapentru protectia mediului 

          -Asociatia Suntem parinti noua  ne pasa.

           -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PASCALAU VLAD                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA