HOTĂRÂREA NR.126 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.126

Din 24.09.2019

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.5454 / 22.07.2005

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – raportul de specialitate nr.10.880/05.09.2019 al Serviciului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr.5454 din 22.07.2005;

            – referatul de aprobare nr.10879/05.09.2019 a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

            – cererea nr. 31/21.08.2019 a PROGRESULUI SCM în calitate de chiriaș pe terenul în suprafață de 14.25 mp, situat în strada 1 Mai, nr.14 ;

                 În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.5454 din 22.07.2005, cu un an,pentru spațiul comercial în suprafață de 14.25 mp, situat în strada 1 Mai, nr.14,  prin act adițional.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință 

-PROGRESUL SCM

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ      RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA