HOTĂRÂREA NR.132 Din 29.11. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.132

Din  29.11. 2016

Privind aprobarea   impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11. 2016

            Având în vedere raportul nr. 13.809 din 28. 10. 2016 al biroului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe;  expunerea de motive a d-lui Primar  şi avizele  favorabile   ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor:

  • Titlul IX din Legea nr.227/2015  privind Codul fiscal
  • Legii nr 273/2006  privind finantele publice locale 
  • Art 266 alin 5 si 6 din legea  nr 207/2015 privind Codul de Procedura  fiscala cu  modificarile si completarile ulterioare

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.b, (4) lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art.45(1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Pentru anul 2017 nivelul impozitelor si taxelor locale sunt stabilite  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi Compartimentul Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

  • dl.Primar
  • compartimentul buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe
  • Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
  • mijloace de publicitate
  • dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         Ing. Stana Ioan                                                            Contrasemneaza:

                                                                                                             Secretar oras

                                                                                                               Opris Maria