HOTĂRÂREA nr.104

Din 27.06.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA nr.104

Din 27.06.2023

Privind alocarea de sume pentru premierea familiilor care împlinesc

în acest an 50 ani căsătorie

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.8073/22.06.2023 întocmit de Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale și Serviciul public comunitar de evidența persoanelor prin care se propune alocarea de sume pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie cu suma de 550 lei/familie(400lei/familie+100lei/placheta+ 50 lei/flori);

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 8072/22.06.2023;   

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În temeiul  prevederillor art.129, alin. (2) lit.b, alin. 7 lit.b, art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 6600 lei pentru premierea familiilor care împlinesc în acest an 50 ani căsătorie, 550 lei/familie  din care 400lei/familie numerar, 100 lei/placheta, 50lei/flori.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou, Serviciul public comunitar de evidența persoanelor și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

    -Primarul orașului Jibou

          -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

         -Serviciul public comunitar de evidența persoanelor

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          -Trezoreria Jibou 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

       CSATLOS SANDOR                   SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                          TEGLAȘ RODICA