HOTĂRÂREA nr .144 din 31.10.2017

ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr .144

din  31.10.2017

Privind rectificarea bugetului local potrivit raportului de specialitate  nr 12.464/2017

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul   nr. 12.464 din 27.10.2017   a Compartimentului buget, contabilitate;

            -expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local;

            În baza prevederilor art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit  prevederilor art. 38 alin  2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

             În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificărilke și completările ulteriore;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 aprobat prin HCL nr 130 din 04.10.2017cum eronat  s-a cuprins  la partea de venituri ,  după cum urmează:

      Se reduce  de la 48.03.03. Fonduri de coeziune –prefinantare -733,67

      Se majorează la 48.03.03  Fondul special European –prefinanțare +733,67

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și Compartimentul  Buget , finanțe, contabilitate .

            Art.3  Prezenta se  comunică cu :

            -Dl. primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Compartimentul  Buget , finanțe , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Publicitate /mass-media

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria