HOTĂRÂREA  nr.94

Din  26.07.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                               HOTĂRÂREA  nr.94

Din  26.07.2022

aprobarea majorarii capitalului social al societatii SC Parc Industrial SRL

Consiliul Local al Oraşului Jibou;

          Având în vedere:

          -raportul nr.4207/28.03.2022 al SC PARC INDUSTRIAL SRL Jibou;

-Referatul de aprobare nr.4206/28.03.2022  a   domnului Primar ;

          -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

-raportul nr. 3/19.07.2022 SC Parc Industrial SRL, reprezentat prin administrator Ienciu Gheorghe, solicita spre aprobare majorarea capitalului social, in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin programul PNRR Componenta 6 ‘Energie’ pentru dezvoltarea investitiei referitoare la construirea unei centrale electrice in cogenerare, putere instalata 400Kw;

-Potrivit Actul Consitutiv al societatii comerciale Parc Industrial SRL, Art. 13 Capitalul social poate fi marit sau redus pe baza Hotararii adunarii generale extraordinare ;

-Ordinului Ministrului Dezvoltarii si Prognozei nr. 320/11.10.2002,prin care   s-a infiintat societatea SC PARC INDUSTRIAL SRL Jibou, societate cu raspundere limitata , avand ca obiect de activitate principal Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, cu asociat unic CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIBOU;

– prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr 26/1990, privind registrul comertului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.35, alin. (2) din Legea nr 273/2006, privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul prevederilor art. 129 si art. 139 alin. (1), art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al societatii SC PARC INDUSTRIAL SRL Jibou cu suma de 150.000 lei, suma necesara investitiei referitoare la construirea unei centrale electrice in cogenerare.

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  SC PARC INDUSTRIAL SRL Jibou .

Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          – SC PARC INDUSTRIAL SRL Jibou

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ:

          STANA  IOAN                            SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA