HOTĂRÂREA NR.134

Din 10.08.2023

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.134

Din 10.08.2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:

”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU”

Consiliul local al orasului Jibou;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10.148/09.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10.149/09.08.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU și finalizarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL -SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor:

-Art.44 – Art. 46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  și continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit. d, art.139 alin.(1) alin.(3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  prin aparatul de specialitate.

ART.3 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                     SZANTO IOAN                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                          TEGLAȘ RODICA

Anexa la HCL 134/10.08.2023

Descrierea investitiei:

Necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii

Există un interes general crescut în ceea ce privește modernizarea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii, acest gen de investiție fiind prioritar atât la nivel național cât și județean sau local.

Prezenta documentație este întocmită în conformitate cu HG 907/2016, pentru realizarea investiției urmând să fie solicitate toate avizele și acordurile necesare, conform legislației naționale în vigoare.

Prin implementarea acestui proiect se doreste scaderea cantitatii de CO2 din aer, imbunatatirea calitatii vietii, adaptarea conditiilor de trafic motorizat si nemotorizat la nivelul tarilor europene dezvoltate, crearea de noi locuri de munca si regenerarea ambientului in Orasul Jibou, judetul Salaj.

Astfel, principalele obiective din cadrul acestei documentatii sunt: crearea a unui traseu de transport public verde fara emisii de CO2, crearea unor trasee continue de piste de biciclete pentru traficul nemotorizat, modernizarea strazilor ce prezinta degradari semnificative din cadrul coridorului de mobilitate urbana Parc industrial – Sat Cuceu si asigurarea colectarii si evacuarii apelor catre emisari siguri prin realizarea unei retele de canalizare pluviala, realizarea unui depou pentru autobuze, statii de incarcare electrice (rapide si lente), statii (rasteluri pentru de biciclete/bike sharing), iluminat stradal, realizarea unui depou si achizitionarea a 2 autobuze  electrice.

Amplasamentul pentru care se realizeaza proiectul se afla in intravilanul orasului Jibou, judetul Salaj.

Terenul pe care se situeaza acestea se afla in proprietatea si administrarea orasului Jibou, judetul Salaj.

Strazile adiacente analizate se incadreaza in categoria de importanta C (normala) si in clasa de importanta III, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. In urma investigatiilor efectuate si vizitelor tehnice efectuate in teren, s-a constatat lipsa amenajarii strazilor, pistelor de biciclete precum si starea de viabilitate necorespunzatoare ale trotuarelor, ale spatiilor verzi, ale santurilor si retelelor de canalizare pluviala existente. Dispozitivele de colectare si evacuare ale apelor de suprafata fie lipsesc, fie sunt intr-o stare tehnica necorespunzatoare, fapt ce duce la stagnarea apei pe suprafata partii carosabile, pe suprafata trotuarelor existente si/sau in zona acceselor, respectiv la diminuarea capacitatii portante a structurilor rutiere.

In consecinta este necesara interventia tehnica urgenta asupra acestor strazi pentru modernizarea lor in sensul imbunatatirii conditiilor de trafic, respectiv pentru diminuarea dioxidului de carbon.

Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, calificativul de stare atribuit obiectivelor din cadrul proiectului este rau fiind necesare lucrari urgente de modernizare ale strazilor.

Se vor realiza lucrarile de modernizare ale strazilor ce fac obiectul prezentei documentatii. Prin aceasta modernizare, circulatia riveranilor si a viitorilor turisti sa se va realizeze in conditii de siguranta si confort.

Amenjarea strazilor va contribui la realizarea unor activitati productive, ducand la ridicarea standardului material si spiritual al locuitorilor, astfel incat acest lucru sa conduca la stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu toate consecintele benefice ale acestui lucru.

Astfel, in acest coridor de mobilitate urbana se va moderniza structura rutiera pe fiecare strada, se vor realiza piste de biciclete, trotuare pavate, spatii verzi, se va realiza o retea de canalizare pluviala cu dispozitive de scurgere de suprafata si de adancime, in localitatea Var se vor amenaja santuri noi(pe sectoarele in care lipsesc), se va moderniza structura rutiera, lucrari conexe acestora precum lucrari de relocare a retelelor aeriene in subtran, iluminat stradal, lucrari de semnalizare si marcaje rutiere, se vor realiza statii de autobuze, respectiv se vor statii de imprumut biciclete (bike sharing).

Aceste lucrari se vor realiza pe urmatoarele strazi si drumuri comunale din orasul Jibou:

Nr. CrtDenumire Modernizarea straziiLungime [m]
1Strada Progresului833
2Strada Ronei767
3Strada Nucului223
4Strada Libertatii1079
5Strada Gheorghe Doja640
6Strada Livezilor296
7DC203177
Total7015

Strazile sunt situate in intravilanul Orasului Jibou, iar drumul comunal DC20 este amplasat in intravilanul si extravilanul localitatii Cuceu, localitate care apartine de orasul Jibou. Prin modernizarea acestora, se va facilita transportul in comun ecologic fara emisii de CO2, respectiv se va asigura siguranta circulatiei participantilor la traficul nemotorizat.

            Lucrarile de modernizare vor urmari traseul initial al strazilor fara a fi nevoie de exproprieri, rezultand un regim juridic clar (domeniul public).

Dezvoltarea continua a orasului, a dus la intensificarea traficului, fapt care a generat un impact negativ asupra calitatii mediului in special. Premizele din ultimii ani ai edililor orasului si judetului, au dus la o scadere a nivelului de poluare, catre limitele inferioare admise. Proiectele in lucru vizeaza o reducere mai drastica a nivelului de poluare, in principal, dar si valorificarea cadrului natural diversificat de care se bucura orasul.

In momentul de fata, infrastructura rutiera a orasului este in plina dezvoltare, majoritatea drumurilor interne ca si cele de legatura intre localitatile invecinate si oras, sunt asfaltate si se afla in stare buna.

            Totusi, orasul este deficitar la existenta de benzi de circulatie pentru vehicule lente, trotuare, sisteme de colectare de ape pluviale (santuri si rigole, retele de canalizare pluviala). Trecerile de pietoni sunt amplasate la distante mult prea mari.

            Principalele probleme identificate în orașul Jibou care sunt legate mobilitatea urbană sunt cauzate de sumaritatea rețelei stradale, aceasta din urmă fiind insuficientă pentru dimensiunile oraşului, numărul de locuitori şi respectiv al gradului de motorizare al acestuia.  

            In prezent, pe langa strazile ce au un grad de degradare ridicat. Pistele de biciclete sunt inexistente, respectiv trotaurele se afla intr-o stare avansata de degradare. Circulatia pietonala pe unele strazi se realizeaza pe platforma drumului.

            Realizarea unei structuri moderne de drumuri, trotuare si piste de biciclete ar elimina aceste probleme de siguranta de circulatie.

            In ansambul, strazile ce fac obiectul acestei documentatii din orasul Jibou nu corespund prevederilor tehnice in vigoare („Normativului privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ NE 021-2003, a „Intructiunilor tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor publice”, indicativ CD 155-2001,  STAS 863-85 “Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare”, STAS 10144/1-90 etc), motiv pentru care se impun lucrari urgente de modernizare a acestuia prin realizarea unor structuri rutiere noi, trotuare noi, piste de biciclete noi, dispozitive preluare si evacuare a apelor pluviale, spatii verzi si lucrari conexe acestora.

In concluzie, este necesara inlocuirea structurii rutiere a strazilor, realizarea  trotuarelor si pistelor de biciclete in oras, incepand cu rutele care aduc un plus evident de imbunatatire a vietii cat mai multor cetateni. Prin modernizarea elementelor strazilor se va creste siguranta participantilor la traficul motorizat si nemotorizat. Prin realizarea acestui proiect se  urmareste sa se asigure accesibilitatea unor zone cu potenţial la nivel de regiune, unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea regionala, economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunãtãţirea capacitãţii portante a strazilor.

Obiectivele preconizate prin promovarea investitiei sunt:

Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (mersul cu bicicleta și pe jos) prin:

            –  Construirea de trasee noi pentru biciclete;

–  Construirea /extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale;

– Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);

Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public prin:

– Achiziționarea de 2 autobuze cu zero emisii (electrice);

– Construirea unui depou aferente mijloacelor de transport public cu zero emisii, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;

            – Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi, respectiv achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a mijloacelor de transport în comun electrice;

Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă prin:

            – Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban curat de călători, în vederea dezvoltării unor trasee dedicate cu prioritate acestuia;

            Prin realizarea proiectul se asigura  accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane;

            Se va tine cont de amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pentru toate categoriile de participanţi la trafic de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici, instalarea panourilor de informare, a indicatoarelor de orientare etc;

Amenajarea strazilor va contribui la realizarea unor activitati productive, ducand la ridicarea calitatii vietii, standardului material si spiritual al locuitorilor, astfel incat acest lucru sa conduca la stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu toate consecintele benefice ale acesteia.

Executia lucrarilor de modernizare va asigura exploatarea infrastructurii de transport in conditii de siguranta si confort, atat pentru traficul pietonal cat si pentru traficul rutier.

Traseul de transport intern/extern cuprins in cadrul proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORASUL JIBOU” este urmatorul:

            Tur: Depou Parc industrial → Strada Agrijului (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare) → Strada Progresului → Strada Nuferilor (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare) → Strada Stadionului (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare al beneficiarului) → Strada Firizei (face obiectul altu coridor de mobilitate urbana) → Strada Somesului (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare al beneficiarului) → Strada Ronei → Strada Odorheiului (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare al beneficiarului) → Strada Tudor Vladimirescu (nu face obiectul acestui proiect) → Strada Libertatii → Strada Gheorghe Doja →Drum comunal DC20 → Retur 

            Retur: Drum comunal DC20→  Strada Gheorghe Doja →  Strada Libertatii → Strada Tudor Vladimirescu (nu face obiectul acestui proiect) → Strada Odorheiului (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare al beneficiarului) →  Strada Ronei → Strada Somesului (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare al beneficiarului) → Strada Firizei (face obiectul altu coridor de mobilitate urbana) → Strada Stadionului (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare al beneficiarului) → Strada Nuferilor (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare) → Strada Progresului → Strada Agrijului (nu face obiectul acestui proiect, este obiectul unei investii in derulare) → Depou Parc industrial

Prin proiect se va realiza un depou pentru adapostirea a 6 autobuze electrice si un loc de mentenanta pentru acestea. Depoul va fi amplasat in Parcul industrial ce este proprietatea Orasului Jibou.

Prin realizarea acestui proiect, de construire a unui depou de garare autobuze electrice, se urmareste dotarea orasului cu autobuze electrice asigurand dezvoltarea transportului public prin utlizarea unor vehicule care sa polueze mediul mai putin, prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon din zonele urbane. Astfel, in cadrul proiectului se doreste implementarea unui sistem de transport eficient, ecologic, nepoluant, o alternativa la transportul clasic care genereaza noxe (CO2).

Construirea pistelor pentru bicicletele

Strada Ronei (Ronei tronson 1 si Ronei tronson 2)

             Se va realiza o pista de biciclisti cu 2 sensuri de mers pe strada Ronei (Lungime totala proiectata L=767m). Benzile vor avea o latime de 1.50 m. Aceasta pista este una importanta, deoarce va face legatura cu Localitatea Rona si Husia si tot odata va face posibil accesul facil riveranilor de pe aceasta strada spre centrul orasului Jibou.

Strada Liberatii

             Se va realiza o pista de biciclisti cu 2 sensuri de mers pe strada Libertatii (Lungime totala proiectata L=1078m). Benzile de circulatie vor avea o latime de 1.20 m. Prin realizarea acestei ciclo-piste se va reduce semnificativ cantitatea de dioxid de carbon din centrul orasului Jibou, respectiv va scadea semnificativ traficul motorizat din zona.

B.2. Realizarea unor sisteme de Inchiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”)

Pentru amplasarea statiilor de inchirieri biciclete, se vor monta refugii pentru biciclete, acoperite, cu rasteluri de biciclete prevazute cu sisteme de siguranta, statie de incarcare biciclete electrice.

Prin proiect se vor achizitiona 6 statii de inchiriere biciclete. Se vor achizitiona biciclete mecanice cat si electrice.

B.3. Construirea/modernizarea/extinderea de trasee pietonale (trotuare)

            In vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație pietonală, pe strazile cuprinse in prezenta documentatie, se vor realiza trotuare cu latimi variabile ce sunt influentate de distanta dintre limitele de propriate, traseul strazilor si  traseul pistelor de biciclete:

Strada Progresului

            Se vor amenaja trotuare de o parte si de alta a strazii Progresului pe o lungime de 833m. Latimea troturelor va fi cuprinsa intre 0.90-1.50m. Aceste trotuarele vor avea sistemului rutier alcatuit din  balast (20cm), piatra sparta(15cm) nisip(4cm) si pavele autoblocante prefabricate din beton(6cm).

Strada Ronei

            Se vor amenaja trotuare de o parte si de alta a strazii Ronei pe o lungime totala de 767m. Latimea troturelor va fi cuprinsa intre 1.00 – 1.50m.Aceste trotuarele vor avea sistemului rutier alcatuit din  balast (20cm), piatra sparta(15cm) nisip(4cm) si pavele autoblocante prefabricate din beton(6cm).

Strada Libertatii

            Aceasta strada este localizata in centrul Orasului Jibou. Astfel pentru a crea un ambient urban modern si durabil, troturele se vor amenaja din granit (borduri, pavele, piatra cubica).  Se vor amenaja trotuare de o parte si de alta a strazii Libertatii pe o lungime de 1078m. Latimea troturelor va fi cuprinsa intre 0.80 – 1.50m.

Strada Gheorghe Doja

            Se vor realiza troture de o parte si alta a strazii.Aceste trotuarele vor avea sistemului rutier alcatuit din  balast (20cm), piatra sparta(15cm) nisip(4cm) si pavele autoblocante prefabricate din beton(6cm). Trotuarele ce se vor realiza vor avea latimea de 2.00m.

Strada Livezilor

Se vor realiza troture de o parte si alta a strazii.Aceste trotuarele vor avea sistemului rutier alcatuit din  balast (20cm), piatra sparta(15cm) nisip(4cm) si pavele autoblocante prefabricate din beton(6cm). Trotuarele ce se vor realiza vor avea latimea de 2.00m.

Strada Nucului

            Se vor realiza troture pe o parte  a strazii.Aceste trotuarele vor avea sistemului rutier alcatuit din  balast (20cm), piatra sparta(15cm) nisip(4cm) si pavele autoblocante prefabricate din beton(6cm). Trotuarele ce se vor realiza vor avea latimea de 1.00m.

Drum comunal DC20 – Localiatea Cuceu

            In localitatea Cuceu in functie de limitele de proprietate, santurile existente din beton si traseului drumului se vor realiza trotuare fie pe o parte, fie pe ambele parti ale drumului. Aceste trotuarele vor avea sistemului rutier alcatuit din  balast (20cm), piatra sparta(15cm) nisip(4cm) si pavele autoblocante prefabricate din beton(6cm). Lungimea totala ale trotuarelor ce se vor realiza este de 1971m.

Lungime totala a strazilor modernizate, L=  7.015 m

Lungimea pistelor pentru biciclete construite: L=1.845 m

Lungimea trotuarelor prevazute in prezenta documentatie:L=5.530 m

In vederea scaderii emisilor de CO2, in zonele in care spatiul dintre limitele de proprietate si lucrarile proiectate permite, se va realiza spatiu verde realizat prin insamantarea pamantului cu seminte de graminee. Latimile acestor suprafete variaza de la latime de cca 0.50m pana latimi mai mari de cca 1.00-3.00m. Pentru amenajarea spatiilor verzi se vor efectua sapaturi pe o adancime de 30cm, dupa care se va asterne si compacta  sol vegetal insamantat cu grosimi variabile intre 30-40cm in functie de configuratia zonei.  Pe strada libertatii, pe langa spatiile verzi se vor planta arbori ce vor facilita diminuarea temperaturii in perioadele calde, respectiv diminuarea CO2

Pentru a asigura o circulație rutieră și pietonală în deplină siguranță, se va executa un marcaj rutier corespunzător: demarcația benzilor de circulație, marcarea zonelor periculoase

 Durata  de realizare a investiei este de 48 luni.

Indicatori financiari conform devizului general actualizat in urma realizarii PTH:

 Valoare fara TVATVAValoare cu TVA
TOTAL GENERAL66.905.929,47 lei12.606.021,11 lei79.511.950,58 lei
DIN CARE C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)50.768.181,28 lei9.645.954,44 lei60.414.135,73 lei