HOTĂRÂREA NR.143 Din 15.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.143

Din 15.09.2020

Privind  acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale nr 2 Jibou

           Consiliul local al orașului Jibou , 

          Având în vedere: 

          -raportul de specialitate nr.10361/15.09.2020  al Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, prin care se propune  acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale nr.2 Jibou;

          -solicitarea depusa  de Biserica Penticostala nr.2 Jibou ;   

          -Referatul de aprobare a domnului primar nr. 10360/15.09.2020 ,avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local

          -Procesul verbal nr.10378/15.09.2020 întocmit de către comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local prin care se fac propuneri privind repartizarea  sumei  de 120.000 lei unităților de cult din raza orașului Jibou;

-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,;

          -Hotărârea Consiliului local nr.32/24.04.2018  privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la bugetul local al orașului Jibou pentru unitățile de cult recunoscute din România.

          În conformitate cu prevederile Legii nr .489./2006 republicată privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

            Potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute

din România; 

         Văzând prevederile HG nr. 984/2014 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001.

În temeiul  prevederillor art 129  (14)art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 6000 lei Bisericii Penticostale nr.2 Jibou pentru efectuarea unor lucrari de reparatii.

          Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Serviciul, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art 3 Prezenta se  comunică cu:

          -domnul Primar

          -Instituția Prefectului –județul Sălaj

          -Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Unitățile de cult 

          -Dosar de ședință/dosar hotărâri.

          -Mijloace de informare/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

        COTUT STEFAN                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA