HOTĂRÂREA NR. 60 din 3 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 60

                                                   Din 3 septembrie  2013

Privind rectificarea bugetului local potrivit Legii nr. 273/2006

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de

3 septembrie 2013,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor  art. 49 si art.50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local privind repartizarea  sumei de 100,00 mii lei reprezentand sustinere financiara a derularii proiectelor de infrastructura locala, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Neagota Victoria                                                                 SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria