PROIECT DE HOTARARE Nr.3 din 6 ian.2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

                                                    Nr.3 din 6 ian.2015

              Privind aprobarea executia bugetului   pe trimestrul IV 2014.

            Primarul orasului Jibou,

            Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  execuţia bugetului pe trimestrul IV  2014, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea:

                                                                        Secretar oras,

                                                                        Opris Maria