HOTĂRÂREA NR.77 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.77

Din 16.06.2020

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului:

MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA

CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU,

cod SMIS 123519

       Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

           -Referatul de aprobare nr.6749 din 15.06.2020    a domnului Primar

            -Raportul de specialitate nr.6748/16.06.2020 al Compartimentului  Investiții managementul Proiectelor privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului:MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, cod SMIS 123519;

-Intocmirea documentației tehnico-economice faza PT pentru proiectul MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, cod SMIS 123519, depus pentru finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

          -avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale  Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

  În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă proiectul MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a

ART.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, în cuantum de 7,617,926.92 lei (inclusiv TVA).

ART.3 Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 128.369,64 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, si suma de 1,199,445.23 lei, reprezentând contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent..

ART.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local ala Orasului Jibou.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Se împuternicește DAN GHIURCO să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

ART.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

ART.8 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului- județul Sălaj

            -Domnul Primar

            -Compartimentul management de proeicte și achiziții publice

            -Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA