HOTĂRÂREA nr. 21 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21

Din 28.02.2017

Privind aprobarea situațiilor financiare ale Sc Parc Industrial Srl la  31.12.2016

Consiliul local al orașului JIBOU întrunit în ședința ordinară a Consiliului local din 28.02.2017

            Având în vedere

            Raportul nr 1643/14.02.2017 al Sc Parc Industrial Srl  la  31.12.2016

            Expunerea de motive a domnului Primar

            Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

            Potrivit  prevederilor art.36 alin.a  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicata

            În temeiul prevederilor art 45  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se aprobă  situațiile  financiare ale Sc Parc Industrial Srl la  31.12.2016 potrivit anexei parte integrantă din prezenta .

            Art.2-Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

            Art.3-Prezenta se comunică cu:

                     -Domnul Primar

                     -SC Parc Industrial

                     -Instituția Prefectului județului Sălaj

                     -Serviciul buget finanțe contabilitate 

                     -Dosar de ședință/publicitate

Președinte de ședință                                     Contrasemnează Secretar

Indreieș  Ana-Claudia                                                   Opriș Maria