HOTĂRÂREA NR 100 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  100

Din 29.08.2017

privind aprobarea Regulamentului  de gestionare  a câinilor fără stăpân ,a caietului de sarcini  și a contractuluii de delegare  prin concesionare a Serviciului de gestionare a  câinilor fără stăpân

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

   – raportul  de specialitate nr. 9156 /07.08. 2017 a compartimentului Mediu ,disciplină în construcții , contabilitate și gospodărie comunală;

    -HCL  nr. 84 din 28.07.2017 de completare a HCL. Nr.133/2015 privind aprobarea Studiului  de fundamentare a  Deciziei  de concesionare  a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân;

     -expunerea de motive nr.9157 din 07.08.  2017 a domnului Primar

     -Avizul favorabil al comisiilor de specialialitate

            Văzând  prevederilor OUG nr.155/2001privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân : capIV ,art 8 din  HG nr.1059/2013 pentru aprobarea Nornelor  metodalogice  de aplicare a OUG nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân :

      -Potrivit prevederilor art.36 alin( 2) lit d,  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45( 1,2,3 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

            Art.1  Se  aprobă  Regulamentul  de gestionare  a câinilor fără stăpân , caietul de sarcini  și  contractul de delegare  prin concesionare a Serviciului de gestionare a  câinilor fără stăpân potrivit anexelor parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Prezenta se comunică cu

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului- județului Sălaj

             -serviciul contabilitate ,impozite și taxe.

             -Serviciul de Gospodarie comunală

            -Compartiment Disciplină în construcții, mediu

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria