HOTĂRÂREA  nr .119 din  23.10.2018

HOTĂRÂREA  nr .119

din  23.10.2018

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

 

 

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul   nr. 12.535 din 11.10.2018  a Serviciului  buget, finante, contabilitate;

-expunerea de motive a domnului primar nr. 12536/11.10.2018, avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local;

În baza prevederilor art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit  prevederilor art. 38 alin  2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificărilke și completările ulteriore;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 din excedentul

anului anterior pentru  finantarea urmatoarelor obiective de investitii   după cum urmează:

miilei

CAP.51.01.03 Autoritati executive                                                                 11,20

Chelt capital

Sistem supraveghere  video                                                        5,00

Catarge   steaguri                                                                        6,20

CAP.74.02.05 Serviciu Salubrizare                                                                26,00

Cheltuieli de capital

Distribuitor material antiderapant                                              26,00

Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și Compartimentul  Buget , finanțe, contabilitate .

            Art.3  Prezenta se  comunică cu :

-Dl. primar

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

-Compartimentul  Buget , finanțe , contabilitate

-Trezoreria  Jibou

-Consiliul Județean Sălaj

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Publicitate /mass-media

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria