HOTĂRÂREA nr.78 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                    

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.78

Din 28 iulie 2017

privind   utilizarea  fondului constituit pentru anul 2017 din cota de dezvoltare  de către Compania de Apă Someș S.A. secția Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive  nr. 8319   din 19.07. 2017 a domnului Primar

-Raportul  nr. 8318 din 19.07.2017  al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind   utilizarea  fondului constituit pentru anul 2017 din cota de dezvoltare  de către Compania de Apă Someș S.A. secția Jibou

-Solicitarea  nr.18.665 din 17. 07. 2017 a Companiei de apă S.A. Cluj  de a se utiliza fondul constituit pentru anul 2017cu mijloace fixe pentru activitatea curentă a  secției Jibou, –  Contractul de delegare a Serviciului de alimentare cu apă  și canalizare între Asociația Regională pentru dezvoltarea infrastructurii  din bazinul Someș Tisa  (UAT Oraș Jibou membru al asociației și Compania de apă S.A. Cluj ,

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

 Art.1 Se aprobă utilizarea  fondului constituit pentru anul 2017 din cota de dezvoltare  de către Compania de Apă Someș S.A. secția Jibou astfel,

Denumire mijloc fix           cant      pret                        lucrari/utilizare

 1. Foreză Pneumatică          1     50.000             Lucrari subtraversare drumuri,exec.prin forare

         Grundomat

 2. Motocultor cu remorcă    1     6.000  Transp. echip. protecție a uneltelor,întreținere cămine

        Rotact

 3.Curățitor cu presiune        1    11.418.62   Curățarea și dezght. rețelelor,branșamente iarnă

       Cu apă caldă

Art.2  Prezenta se duce la indeplinire de către dl. primar și S.C. Compania de Apă Someș SA Cluj.

 Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -SC Copmania de Apa Somes SA Cluj

            -Dosar hotări /publicitate

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria