HOTĂRÂREA NR. 61 din 24 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 61

                                                              din 24 mai 2016

                         Privind aprobarea contului de executie bugetara pe  anul 2015

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în  24 mai 2016,       Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă contul  de execuţie  bugetară  pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Boian Radu                                                             Contrasemnează:                                                                                                                   SECRETAR ORAŞ,

                                                                      Opriş Maria