HOTĂRÂREA nr. 54 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 54

                                                          Din 20.04.2021

privind  completarea HCL nr 36/30.03. 2021 privind închirierea păsunilor, libere de contract aflate în administrarea Consiliului local al UAT oras Jibou

         Consiliul Local al orașului Jibou;

         Având în vedere :

– Referatul de aprobare prezentat de către primarul nr.5527/15.04. 2021 și Avizul Comisiilor de specialitate;

-Raportul  Compartimentului cadastru  și Comp. urbanism şi amenajarea teritoriului nr.5528/15.04.2021

–    Legea Nr. 32/2019 a Zootehniei care  reglementează creşterea şi exploatarea,   ameliorarea, reproducţia şi alimentaţia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum şi conservarea patrimoniului zoopastoral

–   OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

–    HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a – Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

–  Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

– prevederile art.463 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. “c”,  alin.(6) , lit. „b”,  art. 139 alin.(3), lit. ”g”şi art. 196, alin.(1) lit. ”a”  din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

     Art. Se aprobă  completarea art 3 din HCL nr 36/2021  privind Caietul de sarcini CAP .II. 2.1  Obiectul închirierii terenurilor  cu destinaţie de pajisți proprietate private a UAT oras Jibou astfel Pajistile disponibile proprietatea privată a UAT Jibou care urmeaza a fi inchiriate/atribuite  se completeaza  cu suprafetele de  teren  pajisti situate in extravilanul localitatii Cuceu.

    Art.2 Se aprobă închirierea pajiștilor disponibile  aflate înproprietatea privată a orașului Jibou situate in extravilanul satului Cuceu  proporțional cu efectivele de animale deținute de crescătorii de animale prin:

1) Atribuire directa a pajistilor libere de contract , in conditiile legii , crescatorilor de animale , persoane fizice sau persoane juridice , care nu dispun de terenuri cu destinatie agricola concesionate/arendate /inchiriate , din urmatoarele specii: taurine , bubaline, ovine , caprine .

    2) Atribuire directa persoanelor fizice sau juridice care au detinut pajisti in baza unui contract de inchiriere si carora datorita unor sentinte civile sau alte cauze , le-a fost diminuată pajiștea și este nevoie de o nouă relocare.

   3)  Închirierea prin licitatie publică daca pentru un trup de pasune exista doi sau mai multi solicitanti de pajisti eligibile APIA sau neeligibile , crescatori de animale , persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul pe raza UAT oras Jibou.

Restul prevederilor HCL nr 36/2021  raman  nemodificate.

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Compartimentului cadastru, Comp. urbanism şi amenajarea teritoriului si membrii comisiei .

Art.4 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

– Publicitate /dosar de ședință 

– Compartimentul Cadastru

– Compartimentul Urbanism

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂ

PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA