HOTĂRÂREA nr.18

Din 31.01 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.18

Din 31.01 2023

privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

– referatul de aprobare nr.363/18.01.2023 al primarului orasului Jibou ;

-raportul de specialitate nr.362/18.01.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța     – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

-Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

          Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

          În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;          

HOTĂRĂȘTE :

    Art.1 Se aprobă Planul Strategic 2022-2025 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța , potrivit Anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.

   Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul Orașului Jibou

-Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

-Dosar hotărări/dosar de ședință

-Publicitate/mass media

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT                                                                                       TEGLAȘ RODICA