HOTARAREA NR.13

din  31.01.2023

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.13

din  31.01.2023

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– referatul nr. 151 din 04.01.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța;

– prevederile art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile capitolului V, punctul 5.16.3 (1) lit. b, din Anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 4271/15.12.2022;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 și 3 a Consiliului local;

– referatul de aprobare nr 39/04.01.2023 al primarului orașului Jibou;

 În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

               În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1  Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 astfel:

Sursa F Integral venituri proprii:

Venituri an curent sect dezvoltare …………………………….  125.000,00 lei

Cheltuieli bugetare an curent……………………………………   145.786,06 lei

Deficit bugetar       ………………………………………..   20.786.06 lei

Art.2 Validarea dispoziției nr.3/05.01.2023 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2022 din  excedenul bugetului local.

Art.3 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei  se încredinţează Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

          – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

– Trezoreria Orașului Jibou.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA