HOTĂRÂREA nr.29 Din 26.03.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.29

Din 26.03.2019

Privind  aprobarea  Strategiei de Dezvoltare a  Serviciilor Sociale  la nivelul Primăriei Orașului Jibou-Direcția de  Asistență Socială pentru perioada 2019 – 2023

            Consiliul local al orașului JIBOU,

            Având în vedere:

           – raportul  de specialitate nr. 818 din 22.03.2019 Direcției de Asistență Socială;

-Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;

-Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, epublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

-expunerea de motive a d-lui primar și avize comisiilor de specialitate;

            În temeiul art. 36(2) lit.d, art.36(6), lit. a) pct. 1 și 2 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art 45 alin 2 din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale  ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Aprobă Strategia de Dezvoltare a  Serviciilor Sociale  la nivelul Primăriei Orașului Jibou-Direcția de  Asistență Socială pentru perioada 2019 – 2023 conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  dl primar, Direcția de asistență socială.

      Art.3  Prezenta se comunică cu:

 • Domnul Primar
 • Instituția Prefectului –Județul Sălaj
 • Direcția de Asistență Socială
 • Dosar de ședință /dosar hotărâri
 • Publicitate /mass-media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ

          ȚĂRAN   DANIEL                                                              SECRETAR ORAȘ

                                                                                                       OPRIȘ MARIA

                                                                       Anexă la H.C.L. nr. 29/2019

STRATEGIA DE DEZVOLATRE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI JIBOU-DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

                                           PENTRU PERIOADA 2019 – 2023

      1. Considerații generale

 Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de către Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Jibou, județul Sălaj, pentru perioada 2019-2024 şi a planului anual de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta.

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale se elaborează în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor de pe raza oraşului Jibou în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel judeţean, precum şi cu prevederile art.3, alin.2, lit. a coroborat cu art. 4, alin. 1 din anexa 2 H.G. nr. 797/2017.

Direcţia de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Jibou îşi asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe, precum şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

2.Definiţie

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

      3.Scop

Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din oraşul Jibou şi satele aparţinătoare.

Serviciile sociale reprezintă unul din pilonii importanţi ai sprijinului pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și îşi vor demonstra eficacitatea atât timp cât relaţia dintre „nevoile grupurilor vulnerabile – oferirea de servicii sociale“ va fi echilibrată, generând un răspuns complex şi integrat în care misiunea serviciilor sociale se regăseşte sub umbrela incluziunii sociale.

   4.Legislaţie

     Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare:

 1. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

  5. Principii și valori

Conform art. 5 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, acordarea serviciilor sociale se întemeiază pe următoarele valori și principii:

 • solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;

subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;

universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;

respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;

 • participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;

transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;

 • eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;

 • activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;

proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;

complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;

 • concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;

egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitaţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;

confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;

 • echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

• focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;

 • dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

6. Obiective

           Obiectiv general

          Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii oraşului Jibou.

Obiective specifice:

              Obiectiv specific 6.1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);

Obiectiv specific 6.2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;

Obiectiv specific 6.3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului Jibou;

Obiectiv specific 6.4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul oraşului, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;

Obiectiv specific 6.5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

Conform Legii asistenţei sociale, grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială. Persoanele sau grupurile țintă, la nivel local, ca fiind în dificultate ori în situaţie de risc de marginalizare sau excluziune socială includ: copiii, tinerii, vârstnicii dependenţi, fără sprijin familial sau săraci, femeile, mamele adolescente, romi aflați in nevoie socială, familiile monoparentale, familiile cu mai mult de doi copii, persoanele cu dizabilităţi, şomerii, persoanele fără venituri sau cu venituri mici, persoanele dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoanele infectate sau care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanele care au părăsit penitenciarele, persoanele afectate de violenţa în familie. Menţinerea serviciilor sociale la un nivel de calitate sunt un mijloc prin care cetăţenii sunt sprijiniţi să devină activi în viaţa economică şi socială a comunităţilor lor, să depăşească situaţii de dificultate.

La nivelul oraşului Jibou a fost identificat un Grup ţintă (categorii de  beneficiari) după cum urmează:

A.  Copii şi familii aflate în dificultate;

B.  Persoane vârstnice;

C.  Persoane cu handicap;

D.  Persoane defavorizate de etnie romă;

E.  Persoane fără adăpost

F.  Alte persoane în situaţii de risc social

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:

              a) lipsa locuinţei;

              b) lipsa actelor de identitate;

              c) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;

              d) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;

              e) familii cu climat social defavorabil;

              f) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;

              g) probleme de sănătate;

              h) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

   i) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;

  j) familii monoparentale;

  k) familii tinere, mame minore;

l) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

 • victimele violenţei în familie;

         Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:

 1. sănătatea precară;
 2. venituri mici în raport cu necesităţile;
 3. izolare, singurătate;
 4. capacitatea scăzută de autogospodărire;
 5. absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
 6. un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;
 7. nevoi spirituale;

      Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:

 1. accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
 2. lipsa locurilor de muncă protejate;
 3. lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
 4. atitudinea discriminatorie a societăţii;
 5. situaţia materială precară;
 6. absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
 7. lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

     Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:

 1. sărăcia;
 2. mentalitatea romilor cu privire la muncă şi educaţie;
 3. sănătate;
 4. familii dezorganizate;
 5. lipsa actelor de identitate;
 6. dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;
 7. condiţii improprii de locuit;
 8. delicvenţă.
 9. numărul mare de mame minore

  Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:

 1. lipsa locuinţei;
 2. lipsa unui loc de muncă;
 3. sănătate precară;
 4. lipsa educaţiei;
 5. dependenţa de alcool şi de droguri;
 6. lipsa de informare;
 7. neacceptarea situaţiei în care se află.

6. Planul de implementare a strategiei         

Obiectiv general

          Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii oraşului Jibou.

Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili
  Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari) Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul orașului 2019 Primăria oraşului
Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate de lege 2019 Primăria oraşului
Acreditarea, potrivit Legii nr.197/2012, a Direcţiei de Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al Primarului sau a serviciilor sociale derulate la nivelul localităţii (dacă sunt neacreditate până în prezent sau acreditările anterioare au expirat) 2019 Parţial realizat Primăria oraşului
Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi de calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale   2019-2023 Primăria oraşului
Obiectiv specific 2: Înfiinţarea si       actuali şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru  încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc. 2019-2023 Primăria oraşului  
Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele centralizatoare etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale   Semestrul I 2019 Primăria oraşului  
Completarea acestor documente pe zile, luni, ani; Semestrul II 2019 Primăria oraşului
Centralizarea datelor, verificarea şi corelarea cu evidenţele numerice, financiare din compartimentele contabilitate, resurse umane etc. Semestru I 2020 Primăria oraşului  
Actualizarea continuă a întregii Baze de date 2019-2023 Primăria oraşului  
  Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului   Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) pentru copii, a următoarelor tipuri de acţiuni: prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă asupra copilului sau de separare a copilului de părinţii naturali, prevenirea malnutriţiei şi îmbolnăvirilor, informarea părinţilor şi a copiilor cu privire la alimentaţia celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei şi salubrităţii mediului înconjurător, verificarea periodică a tratamentului copiilor care au fost plasaţi pentru a primi îngrijire, protecţie sau tratament, dezvoltarea, în unităţile şcolare, de programe de educaţie a copiilor pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor etc. 2019-2023 Primăria oraşului  
Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) de tineret şi pentru tineret, a următoarelor tipuri de acţiuni: de încurajare a activităţii de voluntariat în rândul tinerilor în domenii de intres public, conform legii, de consultanţă gratuită în domeniul planificării familiale pentru tinerele familii, de asigurare a cadrului legal pentru accesul tinerilor la programele de educaţie pentru sănătate, pentru tratament gratuit al tinerilor suferinzi de boli cronice, pentru asistenţă medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învăţământ autorizată sau acreditată, conform legii, precum şi promovarea unor măsuri de reintegrare socială a tinerilor dependenţi de alcool, droguri sau alte substanţe nocive etc. 2019-2023 Primăria oraşului  
Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) pentru persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acţiuni: de asigurare şi dezvoltare a serviciilor comunitare pentru persoanele vârstnice prin îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu, îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru persoane vârstnice, precum şi facilitarea accesului acestora în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente sau locuinţe sociale etc. 2019-2023 Primăria oraşului  
  Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul oraşului iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale   Stabilirea şi publicarea programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare 2019 Primăria oraşului  
Elaborarea procedurilor de selecţie a proiectelor de parteneriat, potrivit legii   2019   Primăria oraşului  
Parcurgerea procedurilor de selecţie: publicarea anunţului de participare, înscrierea candidaţilor, prezentarea propunerilor de proiecte, verificarea eligibilităţii şi îndeplinirii condiţiilor tehnice şi economice etc. 2020 Primăria oraşului reprezentanţi ai furnizorilor de servicii sociale publici sau privaţi
  Evaluarea proiectelor în conformitate cu criteriile generale şi specifice de evaluare şi încheierea contractelor de parteneriat 2020   Primăria oraşului reprezentanţi ai furnizorilor de servicii sociale publici sau privaţi
  Încheierea contractelor şi implementarea proiectelor în parteneriat cu autoritatea/instituţia/furnizorul privat desemnat câştigător în urma selecţiei 2020 Primăria oraşului reprezentanţi ai furnizorilor de servicii sociale publici sau privaţi
Iniţierea şi ulterior implementarea unor proiecte cu finanţare externă în domeniul asistenţei şi serviciilor sociale locale, care urmează a fi accesate din fondurile europene repartizate în exerciţiul bugetar 2019-2023, proiecte care pot include diverse parteneriate cu alte structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.). 2019-2021 (iniţierea Proiectelor)   2022-2023 (implemen tarea Proiectelor)   Primăria oraşului reprezentanţi ai furnizorilor de servicii sociale publici sau privaţi
  Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale Informare şi consiliere a locuitorilor oraşului în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale 2019-2023 Primăria oraşului
Măsuri de implicare a asistentului/asistenţilor medicali comunitari şi/sau a medicului de familie din localitate în programele de prevenire a stării de sănătate a populaţiei oraşului, indiferent de vârstă 2019-2023 Primăria oraşului
Organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de abuz, neglijare,  pentru orice persoană aflată în dificultate 2019-2023 Primăria oraşului
Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul serviciilor sociale, alţi invitaţi, unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii   2019-2023 Primăria oraşului,  asociaţii şi fundaţii cu activităţi de asistenţă socială, reprezentanţi ai beneficiarilor
Programe de sprijin pentru copiii şi tinerii de etnie romă în vederea urmării unei forme de învăţământ, şi de suport pentru cei care sunt identificaţi că posedă calităţi deosebite 2019-2023 Primăria oraşului, reprezentanţi ai comunităţii de romi

Pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategie, se au în vedere mai multe surse de finanţare: 

 • Bugetul de stat
 • Bugetul local prin:

 a) Finanţarea furnizorilor publici de servicii sociale de la nivel local

 b) Subvenţionarea şi contractarea de servicii sociale de la furnizori privaţi;

 • Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanţare  nerambursabilă;
 • Bugetele furnizorilor privaţi de servicii sociale;
 • Contribuţii ale beneficiarilor;
 • Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate.

În conformitate cu prevederile art.3, alin.2, lit. b, coroborat cu art.5, alin 1-6 din anexa 2 din H.G. nr. 797/2017 şi în concordanţă cu Planul  de implementare a Strategiei pentru perioada 2019-2023,  se va elabora un Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local. Acest Plan anual de acţiune va cuprinde date detaliate privind: numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, programul activităţilor de informare a publicului, precum şi programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA