HOTĂRÂREA nr.103

Din  08.08.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.103

Din  08.08.2022

Privind acordarea unui sprijin  financiar  pentru desfășurarea Simpozionului  Internațional  de Arte vizuale ’’Arta în grădină”  editia a-XI-a

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr. 9235   din  01.08.2022 prin care se propune alocarea unui sprijin financiar   Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice pentru  desfășurarea Simpozionului  Internațional de Arte vizuale’’Arta în grădină ” editia a-XI-a;

– cererea Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice Jibou inregistrata la subscrisa sub nr. 9131  din  28.07.2022;

-referatul de aprobare  nr. 9234   din  01.08.2022al domnului primar;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local ;

          Văzând  prevederile art. 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederile art. 139 (1,3 ),art. 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  acordarea unui sprijin  financiar in suma de 5.900 lei Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice pentru desfășurarea Simpozionului  Internațional  de Arte vizuale ’’Arta în grădină”  editia a-XI-a.

          Din aceasta suma  se vor asigura costurile de masa, materiale de lucru pentru atelierele de creatie petru copii, alte materiale necesare pentru desfasurarea Simpozionului.

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Contabilitate.

          Art.3 -Prezenta se comunica cu :

 -Dl Primar

          -Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-Asociatia Prietenii Gradinii Botanice

          -dosar hotarari/dosar de sedinta

          -Compartimentul contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

 PACALAU VLAD ANDREI                  SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA