HOTĂRÂREA nr .152 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA nr .152

Din 18.12.2018

Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes  local pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul nr. 14939/10.12.2018  al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului

-expunerea de motive a d-lui Primar, avizul comisiei de specialitate;

Văzând prevederile art. 28 alin (2  și 3)  din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările și completările  ulterioare;

În temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  Planul de acțiuni de interes  local pe anul 2019 conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-dl.Primar

-dl.viceprimar

-compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului

-compartimentul buget finanțe contabilitate

-mijloace de publicitate

-Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria