HOTĂRÂREA nr 126 Din 26. 09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 126

Din 26. 09. 2017

privind vânzare lemn de foc către populație  și  valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă  pentru confecționat  diverse obiecte

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Avand in vedere

            -raportul de specialitate  nr 9861din 28.08.2017   al domnului  Sarkozi Paul viceprimar al oraşului JIBOU  privind vanzare lemn de foc catre populatie  si  valorificarea  unei cantitati de masa lemnoasa  din padurea  proprietatea  UAT JIBOU pentru confectionat  diverse obiecte amplasate pe domeniul public , parcuri si alte spatii verzi, Nota de fundamentare  a pretului de vanzare a lemnului de foc.

            -expunerea de  motive a domnului primar;

            -avizul  favorabil al comisiei  sociale ;

            -Legea nr .46/2008 Codul Silvic;

            -HG nr. 617 /2016 privind aprobarea Regulamentului  de valorificare a masei lemnoase  din fondul  forestier proprietate publică (art 45);

            -Legea nr 273/2006 privind  finanţele publice locale , republicată;

            -adresa nr 3674 din 28 08. 2017 inregistrata la noi cu nr de mai sus .emisă de Ocolul Silvic Jibou prin care  se comunica Actul  de punere in  valoare ;

            In conformitate cu prevederile art 38  alin 2 lit d , art 45 (3) din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicata;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă vânzarea cantității de 122 mc lemn de foc la Jibou la prețul de 170 lei./mc  și 114 mc lemn de foc la Cuceu.cu 100lei/mc.

      Art.2  Se aprobă utilizarea  cantității de 20 mc lemn  pentru pentru confectionat  diverse obiecte (  ghivece ,jardiniere etc )amplasate pe domeniul public pentru necesitățile Primăriei.

      Art.3   Se aprobă criteriile pentru vânzarea lemnului de foc și actele doveditoare  ,astfel

       a)  Cumpărătorul să aibă domiciliul   în   UAT  oraș  Jibou

       b)  Cumpărătorul să declare că el sau un alt membru al familiei nu deţin în proprietate pădure .

        c)  Cumpărătorul  să declare ca  familia utilizează numai  lemn pentru încalzirea locuintei.

       d) Familia sau persoana singură nu a beneficiat de subvenţii la încălzirea locuinţei  şi venitul pe membru de familie să nu depăşească 615 lei.

        e) Cumpărătorul să nu aibă datorii/restante la bugetul local.      

Acte doveditoare:

Familia sau persoana interesată va depune o cerere adresată Primăria oraşului Jibou,după anunţul dat publicităţii care va conţine:

            -copie act de identitate

            -declaraţie pe propria răspundere că familia /persoana singură nu deţine în proprietate  padure .

            -declaraţie pe propria răspundere că familia /persoana singură utilizează lemn pentru încălzire.

            – declaraţie pe propria răspundere că familia /persoana singură nu a beneficiat de subvenţii la încălzirea locuinţei

              – acte doveditoare privind componenţa familiei şi acte doveditoare privind veniturile.

     Art.4  Prezenta se duce la indeplinire  de catre  comisia special constituita in acest sens .

     Art.5  Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

            -Comisia prevazută la art 4 .

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria