HOTARAREA NR. 28 Din 23 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞ JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 28

                                                Din 23 februarie 2016

Privind  privind  delegarea gestiunii prin atribuire directa a unor activitati de administrare a domeniului public si privat  Serviciului public de gospodarie comunala si modificarea partiala a HCL nr. 39/29.04.2014 privind  delegarea gestiunii prin atribuire directa a activitatilor de administrare a domeniului public si privat  catre SC Parc Industrial SRL

            Consiliul Local al Orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 23.02.2016;

            Având în vedere referatul nr. 1689/09.02.2016 al compartimentului organizare, salarizare, resurse umane, expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizele comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.d, din Legea nr. 215/2001, republicată;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata.

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aproba delegarea gestiunii prin atribuire directa Serviciului public de gospodarie comunala a urmatoarelor  activitati de administrare a domeniului public si privat  al orasului Jibou:

Art. 2– Se modifica partial art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr.39/29.04.2014  privind  delegarea gestiunii prin atribuire directa a unor activitati de administrare a domeniului public si privat  al orasului Jibou catre SC Parc Industrial SRL prin excluderea activitatilor prevazute la art. 1 din prezenta hotarare.

            Art. 3 – Se reactualizeaza Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public de gospodarie comunala conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 4– Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza d.na viceprimar si Serviciul public de gospodarie comunala.

            Art. 5 – Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza:

   Vincze Ioan                                                               Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria