HOTARAREA NR. 128 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 128

                                                Din 15 decembrie  2015

Privind rectificarea bugetului local in baza Hotararii Consiliului Judetean Salaj  si a Conventiei nr.17739/10.12.2015 incheiata intre UAT  oras Jibou si Consiliul Judetean Salaj pentru elaborare si reatualizare PUG

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in nseidnta ordinara in data de 15 decembrie 2015,

            Având în vedere referatul nr.15381/2015 al biroului buget, finante, contabilitate, Hotararii Consiliului Judetean Salaj si a Conventiei nr.17739/10.12.2015 incheiata intre UAT oras Jibou si  Consiliul Judetean Salaj  pentru elaborarea si reactualizare PUG; expunerea de motive a d.nei Viceprimar, avizul cu nr. 15423/14.12.2015 a comisiei de specialitate nr.1

            Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local 2015 cu suma de 141,61 mii lei repartizata potrivit Hotararii Consiliului Judetean Salaj  si a Conventiei nr.17739/10.12.2015 incheiata intre UAT  oras Jibou si Consiliul Judetean Salaj pentru elaborare si reatualizare PUG

Art. 2    Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Csatlos Sandor                                              Contrasemeneaza:

                                                   SECRETAR ORAS,

                                                                       Opriş   Maria