HOTĂRÂREA NR.12 Din 28.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.12

Din 28.01.2020

privind aprobarea cererii de trecere a suprafetei de teren de 670mp situat in Orasul Jibou, str. Libertatii, nr. 28, din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea  Consiliului Județean  in domeniul public al orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou și declararea bunului imobil ”bun de interes local”.

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere :

-Raportul nr. 623 /20.01.2020 al  Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -referatul de aprobare nr 622/2020 a d-lui primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

-Art.858 din Codul civil ;

-HCL nr. 78/2008 si HCL nr. 79/2008;

Văzând prevederile Art. 294(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul art. 129(1) art.129 (2) lit.c  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă solicitarea trecerii suprafetei de teren de 670mp identificat in cartea funciară nr.50706 Jibou, str. Libertatii, nr. 28, din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea  Consiliului Județean  in domeniul public al orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou și declararea bunului imobil ”bun de interes local”.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul urbanism , amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Biroul Urbanism

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass-media

            -Consiliul Județean Sălaj

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            TARBA ANDREI                                                    SECRETAR GENERAL                                                                                               OPRIȘ MARIA