Hotararea nr. 86 din 28 octombrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.86

                                                Din 28 octombrie  2014

Privind trecerea unor bunuri din domeniului public al orasului Jibou si din administrarea Consiliului Local Jibou in domeniul public al judetului Salaj si in administrarea Consiliului Judetean Salaj

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 octombrie 2014;

            Având în vedere: 

–  expunerea de motive  a d-lui Primar cu nr.6618/24.10.2014

– referatul de specialitate nr. 6619/24.10.2014 al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi administrarea domeniului public şi privat;

– Avizele  nr. 6620 si 6622 ale comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local.

            In baza  prevederilor:

– Legea nr. 213/2001,privind proprietatea publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 36 alin. 2 lit. c şi ale art. 120 din Legea nr.215/2001 privind adminstraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45 alin.1 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările utlerioare,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aproba trecerea  din domeniului public al orasului Jibou si din administrarea Consiliului Local Jibou in domeniul public al judetului Salaj si in administrarea Consiliului Judetean Salaj, a unor bunuri situate in orasul Jibou, str. Stejarilor nr. 199, jud. Salaj, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar, d-na secretar şi biroul urbanism, amenajarea teritoriului şi administrarea domeniului public şi privat.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                         Indreies Ana-Claudia                                       Secretar oraş:

Opris Maria