PH 78 din 12.07.2018

nr. 78 din 12.07.2018
HOTĂRÂREA nr. 78 Din 12.07.2018 Privind aprobarea casării unor puncte de colectare deșeuri menajere și scoaterea lor din inventar
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 78

Din 12.07.2018

Privind  aprobarea casării unor puncte  de colectare deșeuri menajere și scoaterea lor din inventar

          Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.8964 din 11.07.2018 al Biroului de urbanism administrarea domeniului public si privat prin care se propune casarea  unor puncte  de colectare deșeuri menajere și scoaterea lor in inventar;

-expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de special;itate

În conformitate cu prevederile OG nr.112/2000 pentru reglementarea proceșului de scoatere din funcțiune, casare și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2001;

În temeiul prevederilori art.45 (3) din Legea nr.215/2001  legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se aprobă scoaterea din funcțiune  și casarea  unor puncte de colectare având datele de identificare prezentate în anexa parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-Compartimentului  Management de proiecte și achiziții publice

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de sedinta

-Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

  INDRIEȘ ANA CLAUDIA                                                SECRETAR ORAȘ,

                                                                                         OPRIȘ MARIA