HOTĂRÂREA nr.121 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.121

Din  28.07.2020

Privind întocmirea unui act adițional  la contractul de închiriere nr. 5027/2013 având ca obiect spațiu destinat cabinetelor  medicale

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – raportul de specialitate nr. 8379 din 22.07. 2020 al Serviciului, Buget, Finante, contabilitate, impozite si taxe locale;

            – referatul de aprobare nr.8378/22.07.2020 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 a Consiliului local;

            – adresa  nr. 1039/21.07. 2020  inregistrata la noi cu numarul 8379 din 22.07. 2020 a SC Salvo San –Ciobanca SRL  prin care solicită completarea actului adițional    potrivit prevederilor OUG nr 57/2019; 

            – Normele ANMCS, Legea nr.185/2017 – legea privind asigurarea calității în sistemul de  sănătate și  normelor DSP.

                 În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2)(6) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  întocmirea unui act adițional la contractul de închiriere nr.5027/2013 având ca obiect spațiu destinat cabinetelor medicale.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

– SC Salvo San –Ciobanca SRL 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ:

            CSATLOS SANDOR                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA