HOTĂRÂREA  nr.26

Din  22.02.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.26

Din  22.02.2022

privind aprobarea schimbării titularilor Contractelor de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuințe nr. 7031/03.06.2015  și 7034/03.06.2015

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr. 2171 din  17.02. 2022 al Compartimentului Urbanism amenajarea teritoriului administraea domeniului public si privat si compartimentul contabilitate prin care se propune schimbarea titularilor Contractelor de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuințe nr. 7031/03.06.2015  și 7034/03.06.2015

          -referatul de aprobare nr. 2170 din  17.02. 2022 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

-Solicitarea d-lui Opris Sorin domiciliat în orașul Jibou,str.Crinului nr.16 privind schimbarea titularul contractului de închiriere care a fost mama acesteia și care a decedat în decembrie 2021

-Solicitarea  d- nei Kocze Aurelia cu domiciliul în orașul Jibou,str.Nuferilor nr.47 privind schimbarea titularului contractului de închiriere care a fost fratele acesteia și care a decedat în 29 ianuarie 2022

– Art. 1834 si 1820 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ,republicată ,cu modificările ulterioare ;

-Legea locuintei nr.114/1996,cu modificările si completările ulterioare, Art. 37 alin (2) din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996,cu modificările si completările ulterioare;

-OUG nr.40/1999  privind protecția chiriașilor cu modificările și completările ulterioare,-

-H .G.R nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei lei/mp practicat pentru  spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale

     În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (1), alin (2) lit  c, coroborat cu alin (6) lit. a, Art.139  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  schimbarea titularului contractului de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuinta nr.7031/03.06.2015 prelungit prin acte aditionale,încheiat între Orasul Jibou și Opris Irina,pentru închirierea imobilului de natura locuință,situat în orașul Jibou,. str.Crinului nr.16,ca urmare a decesului titularului,în favoarea d-lui Opriș Sorin. Modificările intervenite in contractul de închiriere se vor face prin act  aditional  la  contractul de închiriere.

Art.2  Se aprobă  schimbarea titularului contractului de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuința nr.7034/03.06.2015 prelungit prin acte aditionale,încheiat între Orasul Jibou și Pap Alexandru,pentru închirierea imobilului de natura locuință, inscris in CF nr 54213 Jibou, situat în orașul Jibou,str.Nuferilor nr. 47,ca urmare a decesului titularului,în favoarea d-nei Kocze Aurelia. Modificările intervenite in contractul de închiriere se vor face prin act  aditional  la  contractul de închiriere.

Art.3 Se aproba Scutirea de la plata chiriei a titularilor contractelor de închiriere  care dovedesc cu acte că se încadrează în prevederile art.20  din  Legea nr.448 din 6 dec.2006 republicata privind protecţia şi  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art.4 Preţul chiriei pentru titularii contractelor care nu beneficiază  de scutiri se va stabili potrivit legilor în vigoare pornindu-se de la un  tarif de bază lunar al chiriei ( lei/mp) conform HGR nr.310 din 28.03.2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei / mp )practicat pentru spaíile cu destinaía de locuință aparținând domeniului public sau privat al unitătii administrativ teritoriale  și a Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.241/2001,cu modificările și completările ulterioare,indexat anual cu rata inflatiei.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Compartimentul contabilitate și Compartimentului Urbanism amenajarea teritoriului administraea domeniului public si privat.

 Art.6 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Compartimentul Contabilitate

– Compartimentului Urbanism amenajarea teritoriului administraea domeniului public si privat

– Publicitate /dosar de ședință 

– d-na Kocze Aurelia, d-nul Opriș Sorin

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ:

            SZANTO IOAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                            OPRIȘ MARIA