HOTĂRÂREA NR. 7 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  7

Din 29.01.2019

Privind  aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

–   raportul  de specialitate  nr. 804/22.01.2019 al compartimentului organizare  salarizare , resurse umane

–   expunerea de motive nr. 805/22.01.2019 a primarului orașului Jibou

–   avizele  favorabile  ale comisiilor  de specialitate  nr 1,2,3 a Consiliului Local

Văzând art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

–  Legea cadru   Nr. 153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile  art. 113 alin. (3) si (5) din Legea nr. 292/2011 a asistenței  sociale – Hotărârea nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 417/2018 din 8 iunie 2018 privind  modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017;

–  Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

– Adresa Instituției Prefectului Județului Sălaj nr. 4806/25.05.2018 prin care se comunica numărul maxim de posturi pe care U.A.T. îl poate avea potrivit OUG nr. 63/2010;

– OUG nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– potrivit Art. 12, Anexa 2 din Hotărârea  Nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,

Hotararea Guvernului nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara;

Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 86/2018;

În temeiul  Art. 36 alin. (2) lit. a) cu trimitere la alin. (3) lit. b), Art. 45 (1), Art. 115 (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulteriare;

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art.1 Se  aprobă  înființarea funcției de conducere de Director, personal contractual nivelul studiilor S, în cadrul Direcției de Asistență Socială Jibou, și stabilirea salariului de baza de 7600 lei. Se completează Anexa 2 la Hotărârea nr. 2/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou.

           Art.2 Se aprobă mutarea compartimentului de Asistenți personali în cadrul Direcției de Asistență Socială Jibou, completarea Regulamentului Direcției cu atribuțiile specifice compartimentului Asistenți personali potrivit anexei nr.4 parte integrantă din hotărare. .

           Art.3 Se aprobă  transformarea postului vacant de Muncitor necalificat,  într-un post de Muncitor calificat, treapta profesională I.

           Art.4 Se aprobă transformarea postului vacant contractual de Asistent medical, grad principal din cadrul compartimentului Asistența medicala în unități de învățământ, într-un post contractual de Asistent medical.

           Art.5 Se aprobă cuantumul indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe, 2 sedințe/lună (1 sedința ordinară, 1 ședință de comisie de specialitate)   stabilite în procent de 4% fiecare din indemnizația primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017.

           Art.6 Se aprobă stabilirea  salariului  pentru funcția de portar nivelul studiilor MG, salariul de baza de  2080 lei prevăzut în Anexa nr. 2,din Hotărârea nr. 2/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou.

            Art.7 Se aprobă modificarea organigramei și Statului de funcții  și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1- 3  parte integrantă din prezenta hotărăre.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează dl.primar, Serviciul contabilitate și Compartimentul resurse umane.

Art.9 Prezenta se comunică cu:

–  Dl. Primar

–  Serviciul contabilitate

–  Compartimentul resurse umane

–  Mjloace de publicitate

–  Instituţia Prefectului-judetului Salaj

– Dosar hotărâri/dosar de sedinta

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA