Hotararea nr. 32 din 25 martie 2014

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 32

Din 25 martie 2014

Privind aprobarea repartizarii pe trimestre a indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 la SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 25 martie 2014,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.46/2013 privind principalele prevederi bugetare pe anul 2014, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile:

– Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr.82/1991, legea contabilitatii, republicata

– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

– OUG nr.37/2008 privind  masurie conomico-financiare in domeniul bugetar, la nivelul operatorilor economici;

– OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari din bugetul bugetul  de venituri si cheltuieli pe anul 2014  la SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Farcas Sorin                                                                                 SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria