HOTĂRÂREA nr.35 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.35

Din 28 Martie 2017

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli   la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2017

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

        – raportul de specialitate  nr. 3494 din  21.03.2017 al Compartimentului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

         – expunerea de  motive  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

       Potrivit prevederilor Legii  nr. 6/2017 legea bugetului de stat pe anul 2017

       Văzând  prevederile art. 36 alin (2) lit b, 36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare ;  

      În temeiul prevederilor art.45 alin (1 si 2)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1.  Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli   la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2017  al UAT oraș  Jibou, conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  iîncredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina  șef Compartiment Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

     Art.3.  Prezenta se comunică cu

            -Domnul Primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Compartimentul Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe

            -Trezoreria Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință/dosar hotărâri

            -Mass-media/publicitate

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                Micle Corina

              Muresan Augustin

              Csatlos Sandor