PH nr 74 din 26.06.2018

nr. 74 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr.74 Din 26.06.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor Consiliului Local în luna iulie 2018
ROMÂNIAJUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.74

Din 26.06.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local

în  luna iulie 2018

          Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă doamna consilier Indrieș Ana Claudia  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna iulie 2018.

Art.2   Prezenta se comunică cu:

-Domnul primar

-Instituția Prefectului- Județul Sălaj

-dosar şedinţă/ dosar hotărâri

-publicitate

-persoana prevazută la art 1 .

          Președinte de ședință                                                   Contrasemnează

                 Foltiș Radu                                                               Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria