HOTARAREA NR.42 din  24.02.2023

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.42

din  24.02.2023

privind actualizarea art.1 din HCL 5/25.01.2022 privind încheierea unui protocol de colaborare cu un operator specializat și autorizat în gestionarea câinilor fără stăpân

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

-Referatul nr. 2123/21.02.2023 al Compartimentului Disciplina in constructii si protectia mediului;

– Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 2123/21.02.2023;

-Legea nr.258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân ;

-Hotărârea nr. 1059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Actualizarea Art.1  din HCL  nr. 5/25.01.2022 privind încheierea unui protocol de colaborare cu un operator specializat și autorizat în gestionarea câinilor fără stăpân, pe o perioada de 5 ani , conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului.

Art.3 Prezenta  se comunică cu:

          – Institutia Prefectului –Județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

-Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Serviciului Buget, finanțe contabilitate

           -Dosar hotărâri/ Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

      POP IULIUS EMMANUEL                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ  RODICA