HOTĂRÂREA nr. 57 Din 22.05.2019

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA  nr. 57

Din  22.05.2019

privind aprobarea actualizării HCL nr. 92/31.07.2018 pentru realizarea obiectivului „Dotarea ambulatoriului de specialitate al spitalului orășenesc Jibou”

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          – raportul de specialitate nr. 6398 din 20.05.2019 al Compartimentului , managementul proiectelor și achiziții publice ;

          – solicitarea de clarificări nr.6226/15.05.2019 transmisă de ADR NORD- VEST aferentă cererii de finanțare DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI ORĂȘENESC JIBOU;

          –  expunerea de  motive  a domnului Primar și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

          Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;  

         În conformitate cu prevederileHG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice  aferente obiectivelor/ proiectelor  de investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

          Văzând prevederile art. 36 alin.( 2) lit. b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul   art.45  alin.( 1 și 2)  din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă  actualizarea  HCL nr. 92/31.07.2018 pentru realizarea obiectivului „Dotarea ambulatoriului de specialitate al spitalului orășenesc Jibou” conform anexelor 1 și 2 parte integrantă din prezența.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul managementul de proiecte și achiziții publice.

          Art.3 Prezenta  se comunică cu:

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Dl. Primar

          -Compartimentul,managementul proiectelor și achiziții publice

          -Serviciul  Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

MICLE CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

           OPRIȘ MARIA