HOTĂRÂREA NR. 12 Din 27 ianuarie 2015 – Privind aprobarea Planul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2015 pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 12

                                                Din 27 ianuarie 2015

Privind aprobarea Planul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2015 pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 27  ianuarie 2015,

            Având în vedere raportul nr.7827/30.12.2014  al comaprtimentului Protecţia mediului, expunerea de motive a d-lui Primar, avizele comisiilor de specialitate;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Vazand prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata  cu modificari  prin Legea nr.267/2006;

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă programul de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2015 pentru salubrizarea, igienizarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a cursurilor de apă, colectarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de igienizare şi salubrizare: Paskucza Szarita şi Bolfă Anchidim.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Rus Dan                                                                              Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria