HOTĂRÂREA NR. 92 Din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 92

                                                 Din 29 septembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local pentru finantarea obiectivelor de investitii aprobate din excedentul bugetar al anului anterior

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie  2015,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 58 alin.1 lit.a  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local pentru finantarea obiectivelor de investitii aprobate din excedentul bugetar al anului anterior, astfel:

CAP. 51.02 Autoritati executive

                        Reparatii capitale                                                          7,20 mii lei

                        Lucrari pt. reabilitare ap.1 din Bl.A.14              7,20 mii lei

CAP.70.02 Servicii si dezvoltare publica

                        Chelt. Capital                                                               224,00 mii lei

            Extindere retele en. Electrica oras Jibou                         224,00 mii lei

CAP. 74.02 Protectia mediului

                        Chelt. Capital                                                               148,80 mii lei

            Modenizare canaliz.pluviala si trotuar str.Libertatii                      148,80 mii lei   

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

             ing. Almas Ioan                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria