HOTĂRÂREA nr. 102 Din 09.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                  

HOTĂRÂREA nr. 102

Din 09.07.2021

Pentru aprobarea solicitării transmiterii a doua terenuri, în suprafață totală de 14168 mp ce reprezintă cota parte din terenul în suprafață de 182556 mp, înscrise în Cartea Funciara CF 51398 Jibou, numar cadastral 51398 din domeniul public al Statului Român și administarea Ministerului Transporturilor, concesionate Companiei de Căi Ferate CFR,  în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou.

        Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr. 8907  din  08.07.2021   Comp. urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat ;

– referatul de aprobare  8906 din 08.07.2021 al primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

            Potrivit prevederilor art. 287 lit. a, 292 (1)din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ ;

          Văzând prevederile  art.129 (2)lit c , art 139  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În temeiul prevederilori art.196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă solicitarea de transmitere a  doua terenuri, in suprafata totală de 14168 mp ce reprezintă cota parte din terenul în suprafață de 182556 mp, înscrise în Cartea Funciara CF 51398 Jibou, numar cadastral 51398 din domeniul public al Statului Român și administarea Ministerului Transporturilor concesionate Companiei de Căi Ferate CFR,  în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou și declararea  acestuia bun de interes local . Anexa face parte integrantă din prezenta.

  1.          Art 2. După preluare, terenurile in suprafața totala de 14168 mp vor fi utilizate in vederea realizarii unor investitii de amenajare de parcări, alei, împrejmuiri si propunerea lor pe proiecte finantate din fonduri europene.

Estimam realizarea investitiilor intr-un termen de 5 ani de la obtinerea terenului. Valoare estimată a lucrărilor este de 500.000 lei si fondurile vor fi asigurate din bugetul local la Orasului Jibou.

         Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Compartimentul  urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, Compartimentul investiții și Serviciul buget finante contabilitate,impozite si taxe locale .

         Art.4 Prezenta se comunică cu:.

         -Ministerul Transporturilor

         -Dl.Primar

         -Serviciul  Buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale  

         – Compania Națională de Căi Ferate CFR

         -Compartimentul  Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat

         -Compartimentului  Management de proiecte și  achiziții publice

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

         -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ  IOAN                                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                          OPRIȘ MARIA