HOTĂRÂREA NR. 132 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 132

                                                            Din  15 decembrie 2015

                                     Privind aprobarea achizitie centrala termica

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie  2015,

            Având în vedere referatul nr. 15325/11.12.2015 al Biroului managementul proiectelor şi investiţii, expunerea de motive a d.nei viceprimar  ,avizul nr.15423/14.12.2015 al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă realizarea investitiei  “Achizitionare centrala termica” in valoare totala estimata de 90.000 lei , plus TVA.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Csatlos Sandor                                                           Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria