HOTĂRÂREA  nr.117

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.117

Din  25.07.2023

privind aprobarea demarării procedurii de  cumpărare a unui teren intravilan în suprafață de 1088 mp, înscris în CF 51925 Jibou, nr cadastral 51925, situat în zona numită ,,Prund”  în vederea realizării prelungirii străzii Viitorului

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 9053  din 14.07.2023;

-Raportul de specialitate al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat nr. 9054  din 14.07.2023 , privind aprobarea demarării procedurii de  cumpărare a unui teren intravilan în suprafață de 1088 mp ,înscris în CF 51925 Jibou, nr.cadastral 51925, situat în zona numită ,,Prund”  în vederea realizarii prelungirii străzii Viitorului;

-HCL nr.66 / 28.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea străzii Viitorului din orașul Jibou ‘’;

-HCL nr. 32 din 28.05.2013 privind zonarea intravilanului și extravilanului orașului Jibou și satelor aparținătoare;

-HCL nr. 117/2020 privind aprobarea Regulamentul cadru privind achiziția de imobile;

– Avizele comisiilor de specialitate

-cererea de ofertă adresată  proprietarului terenului prin care acesta se obligă ca în calitate de promitent vânzător să vândă promitentului cumpărător prin  antecontractul de vânzare-cumpărare terenul în cauză;

-Raportul de evaluare întocmit de SC ALBEV GLOBAL EPI SRL prin evaluator autorizat ANCA LARISA BORZ;

– art.29(1) lit ,,a” din Legea 98/2016 privind achizițiile publice ,modificată și completată

– art. 863 lit. a) din Legea 287/2009 Codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  alin 14  art. 139 (2) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

 Art.1 Aprobarea studiului de oportunitate conform anexei 1, parte integrantă din prezenta.

 Art.2 Demararea procedurii de cumpărare a terenului în suprafață de 1088 mp, înscris în CF 51925 Jibou, nr. cad. 51925, situat în zona numită ,,Prund”  în vederea realizării prelungirii străzii Viitorului.

Art.3 Însușirea raportului de evaluare întocmit de către SC ALBEV GLOBAL EPI SRL prin evaluator autorizat ANCA LARISA BORZ, parte integrantă din prezenta.

Art.4 Desemnarea domnilor consilieri locali Stana Ioan Romulus și Big Valentin, în calitate de membri titulari respectiv a domnilor Almaș Ioan și Foltiș Felician Radu în calitate de membri supleanți, în comisia de negociere a prețului de cumpărare a imobilului. Comisia se va completa cu funcționari numiți prin dispoziția primarului din aparatul de specialitate.

Art.5 Prețul de cumpărare  se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din  raportul de evaluare, de 54.517 lei echivalent  a 11.000 euro. (Curs euro din data de 23.06.2023 este de 4,9561 lei/euro ). Comisia de negociere va încheia un proces  verbal privind rezultatele negocierii, urmând a fi adus la cunoștința consiliului local în vederea aprobării.

Art.6 Procesul verbal conținând prețul negociat va fi aprobat ulterior prin Hotărârea Consiliului Local Jibou în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare autentificat la un biroul notarial.

Art.7 Primarul orașului Jibou, ing. Ghiurco Dan este împuternicit pentru a semna contractul de vânzare cumpărare la un birou notarial.

Art.8 Prezenta  se duce la îndeplinire de către primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.9 Prezenta se comunică cu:

          – Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         – Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

          – Persoanele  prevăzute la art. 4

         – Dosar de ședință/Publicitate

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ                                                                       ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                       SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA