HOTĂRÂREA NR.80

Din 25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR.80

Din 25.04.2023

privind darea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, către Spitalul Orășenesc

„Dr. Traian Herța”  a imobilului situat în  Jibou str. Libertății, nr.25A, bl. L17, ap.4

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate comun nr.5330/20.04.2023 al Compartimentului, urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Jibou nr.5329/20.04.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Solicitarea nr.10999/08.09.2022 însoțită de adresa nr.1350/15.03.2022 a Spitalului Orășenesc 

„Dr. Traian Herța” prin care ne solicită atribuirea cu titlu gratuit a imobilului situat în Jibou str. Libertății, nr.25A, bl. L17, ap.4;

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Art. 92, Art.108, Art.129 alin.(1), coroborat cu Art. 129 alin.(2), lit.c) Art.139 alin.(1,3), Art.349, Art.350, Art.351, Art.362 din OUG n

r. 57/2019  privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, către Spitalul Orășenesc „Dr. Traian Herța”  a imobilului în suprafață de 29,98 mp, situat în  Jibou str. Libertății, nr.25A, bl. L17, ap.4, în vederea reorganizării administrației spitalului, în baza unui contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

            (2) Termenul de predare – primire a bunului  imobil  va fi data  încheierii contractului de comodat.

(3) Cheltuielile cu plata utilităților cât și de întreținere a bunului, vor fi suportate de comodatar. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului  și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul buget,finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale

            -Compartimentului,urbanism,amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat

            -Spitalul Orășenesc Jibou „Dr. Traian Herța”

            -Dosar de ședință/ Publicitate   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                                     SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                   TEGLAȘ  RODICA