HOTĂRÂREA  nr.112

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA  nr.112

Din  25.07.2023

Privind  aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou

 încheiat la 30 iunie 2023

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul nr.8919/12.07.2023 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale privind aprobarea contului de executie bugetară al UAT Oraș Jibou

 încheiat la 30 iunie 2023;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.8918 /18.07.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În baza prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.129 (2) lit.b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al UAT Oraș Jibou încheiat la 30 IUNIE 2023 astfel:

                                                 NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2023PREVEDERI TRIM II 2023INCASARI/PLATI La 30.06.2023
1.VENITURI TOTALE din care : 49.535.63032.408.53025.698.922
1.1Sume def tva  din care11.026.743.5003.523.0003.523.000
1.1.1Sume def tva ptr ch descentralizate11.02.026.718.5003.498.0003.498.000
1.1.2Sume defalcate din TVA pt drumuri11.02.0525.00025.00025.000
1.2SUBVENTII, din care:00.181.986.0801.514.980258.984
1.2.1Subv de la  bug stat42.021.977.8001.506.700250.704
1.2.2Subv. de la bug consiliul local43.028.2808.2808.280
1.3Sume primite de la UE48.025.979.0305.979.0304.870.746
1.4Sume exceed an precedent40.02.148.968.5305.006.5303.000.000
1.5Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata40.02.166.582.0006.582.0003.721.815
1.6VENITURI CURENTE00.0219.276.4909.802.99010.324.377
1.6.1impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare03.02.1855.00026.00020.016
1.6.2Cote def imp venit04.02.0110.936.0005.468.0005.293.550
1.6.4Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean04.02.051.500.000600.000830.749
1.6.5Imp cladiri PF07.02.01.01643.000323.000514.206
1.6.6Impozit cladiri PJ07.02.01.021.720.000920.0001.147.719
1.6.7 Impozit teren PF07.02.02.01200.000120.000147.700
1.6.8Imp teren PJ07.02.02.02135.00067.000100.238
1.6.9Imp teren extravilan07.02.02.03220.000130.000172.533
1.6.10Taxe judiciare timbru07.02.03273.000137.00093.272
1.6.11Impozit spectacole15.023.0002.000817
1.6.12Imp mij transp PF16.02.02.01840.000520.000552.461
1.6.13Imp mij transport PJ16.02.02.02225.000111.000194.587
1.6.14Taxe tarif elib licente16.02.03205.000102.00058.139
1.6.15Alte taxe utilizare bunuri16.02.5025.00013.00023.107
1.6.16Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate18.0243.00023.00036.574
1.6.17Venit concesionari si inchirieri30.021.460.000750.000799.450
1.6.18Venit prest servicii(salubriz)33.02102.00050.00046.981
1.6.19Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru34.021.000500104
1.6.20Venit amenzi35.02480.000240.000242.100
1.6.21Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli36.02170.000160.0009.585
1.6.22Sume primite din Fondul de solidaritate al UE37.0240.49040.49040.489
2.CHELTUIELI TOTAL din care:COD49.535.63032.408.53017.014.477
2.1Autoritati publice51.02.5.029.8602.687.0602.341.344
2.1.1Chelt personal 3.434.0501.760.3501.609.089
2.1.2Chelt materiale 1.171.870644.770547.954
2.1.3Alte cheltuieli(59.40) 180.00090.00087.750
2.1.4Chelt capital 302.000250.000156.842
2.1.5Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -58.060-58.060-60.291
2.2Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv54.02357.350186.200152.263
2.2.1Ch personal 305.350159.700152.263
2.2.2Ch materiale 2.0001.5000
2.2.3Fd rezerva 50.00025.0000
2.3Ordine publica Politie locala si protectie civila61.02996.200516.200481.876
2.3.1Chelt personal 967.700496.200475.464
2.3.2Ch materiale 28.50020.0006.412
2.4Invatamant65.0211.623.0309.314.5306.415.709
2.4.1Chelt materiale 1.456.350556.850467.772
2.4.2Burse 1.041.000605.000444.860
2.4.3Asistenta sociala/ Ajutor social 243.500130.500107.098
2.4.4Proiecte cu finantare din fonduri externe 8.997.3908.237.3905.717.471
2.4.5Chelt capital 220.000120.00013.727
2.4.6Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -335.210-335.210-335.219
2.5Sanatate- Cabinet scolar si spital66.02504.500283.400202.799
2.5.1Ch personal 449.000229.900202.324
2.5.2Cheltuieli materiale 5.5003.500475
2.5.3Transferuri 50.00050.0000
2.6Cultura,recreere,religie67.021.800.700991.050481.140
2.6.1Chelt personal 504.200255.500245.426
2.6.2Ch materiale 626.500395.550194.474
2.6.3Alte chelt-Asociatii si fundatii 50.00040.0000
2.6.4Chelt capital 620.000300.00041.650
2.6.5Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 00-410
2.7Asistenta sociala68.025.368.5002.632.5002.365.657
2.7.1Cheltuieli personal asistenti 1.485.500741.000709.871
2.7.2Indemnizatii handicapati 3.348.0001.636.0001.623.546
2.7.3Ajutor social –incalzire lemne 500.000250.00031.240
2.7.4Asociatii si fundatii 25.00000
2.7.5Ajutor urgenta 10.0005.5002.500
2.7.6Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 00-1.500
2.8Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa70.0212.771.3908.686.2901.824.158
2.8.1Cheltuieli materiale 1.050.000725.000549.053
2.8.2Programe de dezvoltare 291.00000
2.8.3Proiecte cu finantare din fonduri externe 4.903.7004.903.7000
2.8.4Chelt capital 6.526.6903.057.5901.275.105
2.9Protectia mediului74.021.199.150579.250306.879
2.9.1Cheltuieli personal 426.150218.250147.447
2.9.2Cheltuieli materiale 653.000361.000160.793
2.9.3Chelt capital 120.00000
2.9.4Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 00-1.361
2.10Actiuni generale ec, comerciale80.02343.000176.000101.640
2.10.1Cheltuieli materiale343.000176.000101.640
2.11Transporturi, strazi84.025.911.9503.226.0501.242.278
2.11.1Cheltuieli personal 1.253.650637.750586.928
2.11.2Cheltuieli materiale 700.000400.000273.233
2.11.3Chelt capital 3.958.3002.188.300382.117
2.12Alte actiuni economice87.023.630.0003.130.0001.098.734
2.12.1Transferuri150.000150.000150.000
2.12.2Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile3.330.0002.830.000947.176
2.12.3Chelt capital150.000150.0001.558
 EXCEDENT/DEFICIT  8.684.445

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finante, Contabilitate, Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                     SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA